وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تحقق شعارهای دولت نهم (شهریور 87)

 
اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تحقق
شعارهای دولت نهم
 
عنوان اصطلاح: دولت جوان­گرا و تحول خواه
اقدامات و فعالیت­های انجام شده (84-87)
-     با انجام دوره­هاي بسيج واكسيناسيون هپاتيت ب جوانان، ميزان پوشش اين واكسن از 78 درصد در سال 84 به 85 درصد در سال 86 رسيده است. 
-          ارایه تسهیلات ویژه به 4000 دانشجوی استعداد درخشان در 32 مرکز علوم پزشکی کشور.
 
عنوان اصطلاح: دولت 70 میلیونی
اقدامات و فعالیت­های انجام شده (84-87)
-          در طی این مدت (شهریور 84 تاکنون) پیشنهادهای ارایه شده به دبیرخانه شورای پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارکنان، 220 مورد بوده که از مجموع این پیشنهادها، 42 مورد مصوب شده و 15 مورد آن اجرا شده است.
 
عنوان اصطلاح: خصوصی سازی
اقدامات و فعالیت­های انجام شده (84-87)
حوزه هماهنگی و امور مجامع که وظیفه سیاستگذاری نظام سلامت کشور را در قالب برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی، سند چشم­انداز ملی توسعه و سیاست­های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برعهده دارد فعالیت­هایی را به شرح زیر انجام داده است:
-     اجراي پروژه اصلاح نظام سلامت: اصلاح نظام سلامت با هدف ايجاد سلسلهاي از تغييرهاي هدفمند مستمر براي بهبود كارآيي، برقراري عدالت در برخورداري مردم از خدمات بهداشتي و درماني، محافظت مردم در برابر خطرات مالي ناشي از بيماريها، تأمين مالي پايدار و اصلاح نظام پرداختها اجرا شده است.
-     تشکیل مستمر جلسات شورای عالی سلامت به ریاست رئیس جمهوری و نیز تشکیل جلسات شورای سلامت استانی تا همــــاهنگی­های بین­بخشی و فرابخشی برای پیشبرد اقدامات پیش­بینی شده در اصلاح نظام سلامت به عمل آید و زمینه حمایت­های سیاسی و حاکمیتی لازم فراهم شود.
-     مطالعه بهره­مندی از خدمات سلامت در جمهوری اسلامی ایران که از اصلی­ترین مدارک مورد استناد در تدوین برنامه پنج ساله چهارم توسعه بوده است.
-     تدوین نظام پایش و ارزیابی عملکرد پزشکان خانواده به منظور امکان سنجش کارکرد پزشکان خانواده در قالب بیمه روستاییان و تدوین خطوط راهنمای درمانی برای 20 بیماری شایع در کشور
-     طرح سطح­بندی توزیع عادلانه منابع در بخش بیمارستانی، چگونگی توزیع این منابع را (اعم از نیروی انسانی در همه رده­ها، تجهیزات، تعداد تخت و ...) در 300 شهر کشور معین کرده است.
 
عنوان اصطلاح: دولت دین گرا
اقدامات و فعالیت­های انجام شده (84-87)
-     تخصیص سهمیه حج عمره برای دانشجویان، دانشگاه­های علوم پزشکی کشور از 1300 نفر در سال 84 به 1700 نفر در سال 86 افزایش داشته است.
-          اعتباری معادل 26 میلیارد ریال برای تجهیز و توسعه نمازخانه­ها و مساجد دانشگاه­های علوم پزشکی کشور اختصاص یافته است.
-     برای گسترش فعالیت­های فرهنگی در دانشگاه­های علوم پزشکی کشور فعالیت­هایی چون تشکیل اتاق گفتگوی ادیان، تاسیس استودیو تولید فیلم­های فرهنگی، علمی و پژوهشی و تشکیل کانون هنرمندان جامعه پزشکی کشور صورت گرفته است.
-     برای توسعه و اشاعه فرهنگ غنی اسلامی در دانشگاه­های علوم پزشکی کشور، فعالیت­های فرهنگی از قبیل: تدوین آیین­نامه پوشش دانشجویان، بازنگری و اصلاح کانون­های فرهنگی دانشجویان، برگزاری طرح معرفت به منظور افزایش توانمندی فرهنگی ویژه اساتید، جشنواره مسابقات قرآنی و ... انجام شده است.
 
عنوان اصطلاح: محرومیت زدایی
اقدامات و فعالیت­های انجام شده (84-87)
-     طرح پزشک خانواده که فقط چند ماه قبل از تشکیل دولت نهم شروع شده بود. در این مدت بسط و گسترش یافت و تاکنون نزدیک به 25 میلیون نفر جمعیت روستایی و شهری زیر 20 هزار نفر تحت پوشش ارایه خدمات پزشک خانواده قرار گرفته­اند
-          با تقويت و ارتقای برنامه­های سلامت محيط و کار، شاخص های بهداشتی مربوطه به شرح ذيل بهبود يافته است:
o         دسترسي 8/90 درصد از جمعيت روستايي و 6/84 درصد دانشآموزان به آب آشامیدنی سالم.  
o     84 درصد خانوارهاي روستايي از شبكه عمومي آب آشاميدني برخوردارند، 58 درصد آنها زباله را به روش بهداشتي جمعآوري و دفع ميكنند و 6/69 درصد اين خانوارها داراي توالت بهداشتي هستند.
o         77/1 درصد مراكز بهداشتي- درماني شهري و 2/75 درصد مراكز روستايي از نظر بهداشت محيط داراي شرايط مطلوب هستند.
-     در راستاي تحقق اهداف ماده 90 و 91 قانون برنامه چهارم توسعه مبني بر كاهش هزينه پرداختي از جيب مردم و تعميم عدالت در بهره­مندي از خدمات درماني براي روستاييان و عشاير، طرح ارايه خدمات براساس تخفيف پلكاني (فرانشيز پلكاني) به تمام روستاييان و عشاير سراسر كشور تدوین و براي تصميم نهايي به حضور رئيس محترم جمهوري اسلامی ارسال شد و با هدف اولويت خدمات پيشگيرانه "تشكيل بيمه سلامت" به­جاي بيمه درمان پيشنهاد و در شوراي عالي بيمه مصوب شد.
-     همچنين در راستاي ماده 90 قانون برنامه چهارم نسبت به تعيين بيماريهاي مورد نظر و رايگان كردن هزينههاي آنها مانند سرطانهاي شايع، بيماريهاي خاص، بستري شدگان در ICU و NICU، بيماران صعبالعلاج و ... بهصورت رايگان و با حداقل فرانشيز توسط بيمارستانهاي تحت پوشش اقدام شد.
-     در راستاي برنامه كشوري ادغام بهداشت روان با شبكه بهداشتي- درماني شهري و روستايي در سال 84، 40 درصد كل جمعيت شهري و روستايي تحت پوشش برنامه بهداشت روان قرار گرفتند و در سال 85 اين رقم به 46 درصد افزايش يافته است.
-          در کنار رشد کمّی، ارتقای کیفیت آموزش پزشکی نیز از روند مطلوبی برخوردار بوده است. در این مدت طرح بومی گزینی دانشجو در برخی رشتهها، پذیرش دانشجویان ممتاز به مقاطع بالاتر بدون شرکت در آزمون ورودی و راه­اندازی تله­کنفرانس و تله­مدیسین در دانشگاه­های علوم پزشکی و آموزش مجازی از راه دور اجرا شده است. همچنین واحدهای مدیریت کیفیت مراکز آموزشی در دانشگاه­ها ایجاد شده است.
-          طی سال­های 86-84 در 9 رشته تحصیلی از قبیل پرستاری، اطاق عمل، مامایی، هوشبری، بهداشت محیط، بهداشت خانواده در دانشگاه­های علوم پزشکی کشور،نیروی انسانی بومی به کار گرفته شده است.
-          پرداخت یارانه به 18354 نفر بیمار سوختگی، 59519 نفر بیمار روانی، 131951 نفر مصدومین غیرترافیکی و 5698 نفر بیمار خاص.
-          از حل ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه به 358 هزار نفر مصدوم تصادفی (سرپایی و بستری) یارانه پرداخت شده است.
-     مبلغ 50 میلیارد ریال برای ساخت مسکن متخصصین، به شهرهای با جمعیت زیر یکصدهزار نفر در مناطق مرزی و محروم کشور اختصاص یافته است.
 
عنوان اصطلاح: واگذاری زمین­های 99 ساله
اقدامات و فعالیت­های انجام شده (84-87)
-     مبلغ 50 میلیارد ریال برای ساخت مسکن متخصصین، به شهرهای با جمعیت زیر یکصدهزار نفر در مناطق مرزی و محروم کشور اختصاص یافته است.
-     برای احداث پروژه مسکن متخصصین پزشکی بیمارستان­های موجود در سال 84 معادل 55، سال 85 معادل 93 و در سال 86 معادل 96 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.
 
عنوان اصطلاح: عدالت محور و مهرورز
اقدامات و فعالیت­های انجام شده (84-87)
-          ارایه تسهیلات ویژه به 4000 دانشجوی استعداد درخشان در 32 مرکز علوم پزشکی کشور.
 
عنوان اصطلاح: دولت کارآمد و کارا
اقدامات و فعالیت­های انجام شده (84-87)
-     تعداد کادر پرستاری با مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد از حدود 32000 نفر در سال 83، هم اکنون به 45820 نفر افزایش یافته است.
-          نسبت پرستار به تخت بیمارستانی از 84/0 در سال 84 به 95/0 در سال 86 افزایش یافته است.
-     در بخش آموزش پزشکی به گسترش کمّی و کیفی مراکز آموزشی توجه شده است. در طی سال­های 86-83 مجوز تاسیس 28 دانشکده و 21 آموزشکده علوم پزشکی صادر شد همچنین تعداد مراکز تحقیقاتی از 26 مرکز به 54 مرکز افزایش داشته است و 7 رشته دکترای تخصصی پزشکی PhD و 5 رشته کارشناسی ارشد پزشکی ایجاد شد و ظرفیت این دو مقطع 50 درصد رشد داشته است.
-     همچنین به منظور تامین پزشکان متخصص و فوق تخصص ظرفیت پذیرش دستیار در این دو مقطع نیز به ترتیب 45و50 درصد افزایش یافته است و ظرفیت دوره های فلوشیب نزدیک دو برابر شده است. بدین ترتیب نرخ قبولی در آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی از 25 به 47 درصد رسیده است.
-          دوره­های آموزشی ضمن خدمت ویژه مدیران ستاد وزارت متبوع، دانشگاه­ها و دانشکده­های علوم پزشکی کشور طراحی و اجرا شده است.
-     در طی سال­های 84 تا86 مجموعاً 42768 مجزو استخدامی توزیع شده است و در راستای ابلاغ مجوز هیات دولت 40 هزار نفر از نیروهای شاغل در ستاد و دانشگاه­های علوم پزشکی تبدیل وضعیت شده­اند.
-     بهره­وری عوامل نیروی کار، سرمایه، انرژی در بخش سلامت از 35 درصد به 50 درصد در سال 86 افزایش یافته است و همچنین استقرار نظام مدیریت مشارکتی در اداره بیمارستان­ها از روند مطلوبی برخوردار بوده است.
 
عنوان اصطلاح: توزیع مناسب تسهیلات بانکی
اقدامات و فعالیت­های انجام شده (84-87)
-     در طی سال­های 86-84 به 4502 نفر از كاركنان ستاد مركزي وزارت متبوع به ميزان بیش از 82 ميليارد ريال وام پرداخت شده است. همچنين كمك هزينه ازدواج به 428 نفر از كاركنان به ميزان تقريبي یک میلیارد ريال و كمك هزينه فوت به180 نفر از كاركنان به مبلغ تقريبي 578 ميليون ريال پرداخت شده است
 
عنوان اصطلاح: ساخت فضاهای ورزشی
اقدامات و فعالیت­های انجام شده (84-87)
-     با افزایش سرانه فضاهای ورزشی دانشگاه­های علوم پزشکی کشور، بیش از 34 سالن ورزشی، 5 استخر شنا و بیش از 17 زمین چمن فوتبال احداث شده است.
-     با ایجاد کانون­های ورزشی در دانشگاه­های علوم پزشکی كشور و تجهیز آنها، رشته­های مختلف ورزشی از جمله ورزش همگانی توسعه یافته است.
-          چهار سالن ورزشي اتمام و اعتبارات تكميل ساختمان 8 سالن ورزشي با ميانگين پيشرفت فيزيكي 62 درصد پرداخت شده است.
 
عنوان اصطلاح: مبارزه با مفاسد اقتصادی
اقدامات و فعالیت­های انجام شده (84-87)
-          کارگاه­های آموزشی مبارزه با فساد اداری در دانشگاه­های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور برگزار شده است.
 
عنوان اصطلاح: اولین بار و متفاوت
اقدامات و فعالیت­های انجام شده (84-87)
-     طرح پزشک خانواده که فقط چند ماه قبل از تشکیل دولت نهم شروع شده بود. در این مدت بسط و گسترش یافت و تاکنون نزدیک به 25 میلیون نفر جمعیت روستایی و شهری زیر 20 هزار نفر تحت پوشش ارایه خدمات پزشک خانواده قرار گرفته­اند
-     دو شبکه کشوری تشخیص مولکولی جنین برای بیماری­های فنیل کتونوری (PKU) و هموفیلی در سال 1386 و دو مرکز تشخیص پیش از تولد بیماری تالاسمی نیز در دانشگاههای علوم پزشکی کرمان و اهواز در سال­های 85 و 86 ایجاد شد.
-          40 کارگاه آموزشی کشوری، استانی و شهرستانی برای مبارزه با بیماری­های مشترک برگزار شده است. همچنین در سال 85 مرکز پیشگیری و درمان سالک در بم راه­اندازی شد.
-     در پي تلاش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي كنترل دخانيات در كشور، قانون جامع «مبارزه ملي كنترل دخانيات» در مهرماه سال 85 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد.
-     ستاد فوریت­های سلامت محیط (EOC)، برای اولین بار اواخر اسفند ماه 86 در ستاد مرکزی وزارت متبوع راه­اندازی شد و در 40 دانشگاه علوم پزشکی و 311 شهرستان گسترش یافت.
-     در بخش درمان در طي 2 سال اخير موفقيتهاي بزرگي حاصل شد كه ترميم ضايعات نخاعي و توليد رده سلولهاي بنيادي از بزرگترين آنهاست. گسترش درمانهاي تخصصي و فوق تخصصي، پيوند اعضا و پزشكي هستهاي نيز در كشور از رشد مطلوبي برخوردار شده و در اين زمينه نيز پيشرفتهاي خوبي حاصل شده است.
-     برنامه غنی­سازی آرد به صورت ملی از شهریور ماه 85 اجرا شد. در برنامه غنی­سازی آرد با آهن و اسیدفولیک تاکنون 40 میلیون نفر تحت پوشش قرار گرفته­اند.
-     براي اولين بار در ايران پزشكان ايراني افتخار آفريدند و بيماران ضايعه نخاعي از طريق تزريق سلول «شوان» تحت درمان قرار گرفتند. تيم تخصصي ترميم ضايعات نخاعي از 12 سال پيش در دانشگاه علوم پزشكي تهران با نگرش سيستمي پروژه تحقيقاتي خود را با آزمايش بر روي موشهاي آزمايشگاهي آغاز کرد. پس از دستيابي به نتايج ارزشمند بر روي حيوان، اولين پيوند ترميم ضايعه نخاعي در بهمن ماه 84 بر روي يك جانباز جنگ تحميلي انجام شد كه تاكنون هر دو هفته يك نفر تحت عمل پيوند قرار ميگيرد. مركز ضايعات نخاعي بيمارستان امام خميني(ره) هماكنون در حال گسترش و توسعه است.
-     در بخش توليد دارو در كشور موفقيتهاي چشمگيري حاصل شده است. توليد داروي مقابله با ايدز (با عنوان IMOD)، توليد داروي درمان زخم پاي ديابتي (با عنوان Angipars) و تولید داروی دفراسیروکس برای درمان کم خونی بیماران تالاسمی براي نخستينبار در جهان از جمله بزرگترين اين دستاوردها است. همچنين داروهاي نوتركيب براي بيماران ام.اس (باعنوان سينووكس) و بيماران خاص (با عنوان اينترفرون بتا،گاما و آلفا) و هپاتيت C (با عنوان اينترفرون پگيله) در طي اين دو سال براي نخستين بار وارد بازار شد. همچنين کیت تشخیصي HIV، HCV، HBS، HTLV-I,II نيز براي نخستين بار وارد بازار شد.
-     تشکیل کمیته نانوفنآوری در حوزه غذا و دارو: هسته اولیه کمیته نانوفناوری با تدوین برنامه اجرایی فعالیت خود رااز سال 1382 آغاز کرد و در طی چند سال اخیر فعالیت­های این کمیته افزایش یافت. راه­اندازی دوره­های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی با عنوان نانوبیوتکنولوژی دارویی، خرید بیش از 5/2 میلیارد تومان تجهیزات مرتبط با نانوفنآوری و فناوری زیستی در سال 85، تصویب 8 طرح در زمینه «تشخیص و درمان سرطان با استفاده از نانو»، تصویربرداری سرطان با استفاده از نانوذرات، استفاده از نانوالیاف در عروق مصنوعی، ساخت یک نمونه دستگاه STM و تولید مواد آنتی باکتریال و ... از جمله فعالیت­های این کمیته است.
-     برای اولین بار تعداد 30 کارخانه فرآورده­های گوشتی در سال 85 گواهینامه HACCP دریافت کردند. همچنین تعداد 12 کارخانه تولیدی مواد غذایی و آشامیدنی در سال 85 دارای نظام HACCP شدند.
-     آیین نامه اجرایی اعطای نشان ایمنی و سلامت برای تشویق تولیدکنندگان برای تولید محصولات غذایی و آشامیدنی موثر در ارتقاء سلامت مصرف­کنندگان به تصویب هیئت محترم دولت رسید و در سال 87 نخستین نشان­های ایمنی و سلامت به دو صنعت غذایی کشور اهداء شد.
-     برای اولین بار طرح کشوری پایش محصولات غذایی برای محصولاتی مانند سوسیس، کالبـاس، روغن­های نباتی هیدروژنه و آرد در مسیر تولید و واردات و در سطوح مختلف قبل از فراوری، حین فرآوری و پس از فرآوری در سال 85 اجرا شد.
-     تولید داروی مقابله با ایدز IMODTM : علیرغم برخی موفقیت­های قابل توجه نسبت به واکنش در برابر شیوع ایدز و درمان آن، تاکنون این اقدامات کافی نبوده است. لذا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری اداره فناوری­های نهاد ریاست جمهوری نسبت به ساخت و تولید دارویی با نام IMOD برای مقابله با ایدز اقدام کرد که در سال 85 به مرحله بهره­برداری رسید.
-     تولید داروی سینووکس: تولید اینترفرون BLa برای پیشگیری از حملات ام­اس که تولید این داروی گرانقیمت و حیاتی تا پیش از این در انحصار یک شرکت امریکایی قرار داشت و خرید این دارو و انتقال آن به کشور همواره با مشکلات و محدودیت­هایی روبه رو بوده که یارانه فراوانی نیز صرف آن شده است. تولید این دارو با نام تجاری سینووکس Cinnovex در سال 1385 در کشور آغاز شده است که در صورت دست یافتن به حداکثر ظرفیت تولید می­تواند فرصت صادراتی مناسبی را در بازار بین­المللی دارو داشته باشد.
-     تولید داروی دفراسیروکس: تولید این دارو برای درمان کم خونی بیماران تالاسمی است که پیش از این، تولید کننده اولیه این دارو یکی از معتبرترین شرکت­های داروسازی اروپایی بود که با قیمت گران به ایران عرضه می­شد. با تلاش محققان ایرانی تولید این دارو در کشور از نیمه دوم سال 86 آغاز شد که با نام اسورال Osveral عرضه می­شود. بیش از 90 درصد مواد اولیه مورد مصرف در تولید ماده اولیه دارو داخلی است. شرکت ایرانی تولیدکننده این دارو تنها سازنده ژنریک آن در دنیا و تنها رقیب شرکت اروپایی است که علاوه بر بیماران تالاسمی ایران، به زودی بیماران کشورهای منطقه نیز از منافع این فرآورده، بهره­مند می­شوند.
-          طی سال­های 86-84 در 9 رشته تحصیلی از قبیل پرستاری، اطاق عمل، مامایی، هوشبری، بهداشت محیط، بهداشت خانواده در دانشگاه­های علوم پزشکی کشور،نیروی انسانی بومی به کار گرفته شده است.
-     طی سال­های 86-84 سیستم کتابخانه دیجیتال در دانشگاه­های علوم پزشکی پایه­گذاری شد و بیش از 1300 عنوان از نشریات Elsevier در قالب یک (Unique Tiles List)UTL برای تمام دانشگاه­ها خریداری شد.
-          طی سال­های 86-84، 26 رشته علوم پزشکی از مقطع کارشناسی تا فوق تخصص در دانشگاه­های علوم پزشکی کشور راه­اندازی شده است.
-          راه­اندازی آزمایش­های جدید چون: 1- Insulin IGF، کشت یرسینیا انترولیتیکا در مدفوع، آزمایش غربالگری آنتی­بادی­ها با استفاده از O/Cell، آنالیز DNA نمونه­های لوسمی با دستگاه Partec و ...
 
عنوان اصطلاح: دولت جوابگو و پاسخگو
اقدامات و فعالیت­های انجام شده (84-87)
-     به 400 مورد تذاکرات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پاسخگویی شده است. همچنین هماهنگی و پیگیری برای 290 دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده است.
-     تعداد کل شکایات واصله به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 85، 45953 مورد بوده است و تعداد 34495 مورد پاسخگویی به شکایات (ختم رسیدگی) در سال 85 انجام شده است.
-     میانگین مدت پاسخگویی به شکایات در ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی کشور 4/22 روز در سال 85 بوده است.
-     ارتباط با رسانهها شامل: مصاحبه مسئولان وزارتخانه با شبكههاي مختلف صدا و سيما 742 مورد، حضور مسئولان در برنامههاي مختلف صدا و سيما 704 مورد، تهيه و ارسال پيامها و هشدارهاي بهداشتي به صورت زيرنويس به شبكههاي مختلف صدا و سيما 256 مورد، دعوت از گروههاي مختلف صدا و سيما براي تهيه گزارش از مناسبتها 63 مورد، تهيه و ارسال مقالات مكتوب به رسانههاي مختلف (صدا و سيما و مطبوعات) 86 مورد، مصاحبههاي اختصاصي مطبوعات، نشريات و خبرگزاريها با مسئولان 1248 مورد و رسيدگي به انتقادات و پيشنهادهاي چاپ شده در مطبوعات 972 مورد.
-     برگزاري ملاقاتهاي مردمي مسئولان شامل: ملاقاتهاي مردمي وزير: 31 دوره به تعداد 990 نفر، معاون توسعه مديريت و منابع انساني در 55 دوره به تعداد 600 نفر، معاون آموزشي و امور دانشجويي به تعداد 1300 نفر، معاون غذا و دارو به تعداد 960 نفر، معاون سلامت يك­بار در ماه به تعداد 1440 نفر و ملاقات­هاي مردمي معاون تحقيقات و فنآوري به تعداد 583 نفر. همچنين استخراج پيامهاي مردمي كه طي دو سال گذشته 8680 پيام ضبط شده در 232 عدد كاست استخراج، ارجاع و پيگيري شده است. پاسخگويي و راهنمايي به مراجعين حضوري 3264 نفر و تماس­هاي تلفني 6240 مورد بوده است.
-     برای 3676 مورد از مراجعین در زمینه فراهم کردن تسهیلات برای معاینه و درمان بیماران، تهیه دارو، پروتز، آروتز، انجام MRI، آنژیوگرافی و آزمایش­های ضروری اقدام شده است.
-     برای 1833 مورد از مراجعین در زمینه تخفیف و یاتامین بخشی از هزینه درمان بیماران نیازمند منجمله معرفی و هماهنگی برای اخذ مساعدت مالی از اعتبار تخصیص نهاد ریاست جمهوری و سایر ارگان­ها، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی (ره)، واحدهای مددکاری اجتماعی مستقر در مراکز درمانی، بنیاد امور بیماری­های خاص و ... اقدام شده است.
-     بررسی 6930 مورد نامه و درخواست­های رمبوط به اشتغال، مشکلات استخدامی، تغییر وضعیت استخدامی، بازگشت به کار، ارتقای شغلی و ...
 
عنوان اصطلاح: دولت دانایی محور و پیشرفت و سلامت
اقدامات و فعالیت­های انجام شده (84-87)
-     تعداد پزشكان و ماماهاي طرح پزشك خانواده نسبت به سال 84، به ترتيب با 9/4 و 5/27 برابر افزايش، هم اكنون به 6644 پزشك و 5492 ماما رسيده است. ويزيت بيماران طرح پزشك خانواده نيز در مقايسه 6 ماهه اول سال 84 و 86 با افزايش نزديك به 3 برابر به بيش از 17 ميليون نفر رسيده است. اقلام دارويي موجود در مراكز بهداشتي نيز با 5/4 برابر افزايش به 270 قلم رسيد.
-     ارتقاي شاخصهاي بهداشتي از رشد خوبي برخوردار شده است بطوريكه ميزان مرگ نوزادان از 46/14 در صدهزار تولد زنده در سال 84 به 89/12 در صدهزار تولد زنده در سال 86 كاهش يافته است. همچنين ميزان مرگ مادران به علت عوارض زايمان و بارداري نيز با تغيير جزيي به 58/24 در صدهزار تولد زنده در سال 1386 بهبود يافته است.
-     ميزان مرگ كوكان زير 5 سال از 26 درهزارتولد زنده در سال 84 به 22 در هزار تولد زنده در سال 86 رسيده است، همچنين مرگ كودكان زير یک سال از 84/20 در هزار تولد زنده در سال 84 به 92/18 در هزار تولد زنده در سال 86 كاهش يافته است. 
-     ميزان دسترسي جمعيت شهري و روستايي به مراقبتهاي اوليه بهداشتي در سال 83 به 92 درصد و در سال 85 به 94 درصد افزايش يافته است.
-          برنامه مراقبت­های ادغام یافته سلامت مادران در 17 دانشگاه علوم پزشکی انجام شده و 60 درصد پیشرفت داشته است.
-     در راستای اجرای برنامه راهبردی پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی – عروقی، 8 مرکز تندرستی در 8 دانشگاه علوم پزشکی کشور تأسیس و این برنامه در حال اجراست.
-          با انجام برنامه­های پیشگیری، بروز بیماری تالاسمی در کشور 75 درصد کاهش یافته است.
-          برای کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری آسم در کشور ضمن تدوین برنامه استراتژیک 4 ساله، چند کلینیک آسم و آلرژی راه­اندازی شده است.
-     با اقدامات صورت گرفته براي مبارزه با سرطان، پوشش برنامه ثبت سرطان مبتني بر پاتولوژي از 60 درصد به 83 درصد افزايش يافت و ضمن تدوين پروتكل درمان سرطان،20 قطب درماني سرطان مشخص شد.
-     در زمينه پيشگيري و كنترل ديابت نيز 5 ميليون نفر از افراد بالاي 30 سال در مناطق روستايي كشور تحت غربالگري و بيش از 155 هزار بيمار تحت مراقبت قرار گرفتند.
-     در اجرای برنامه پیشگیری و کنترل دیابت نوع دو، کارگاه­های آموزشی و دوره­های بازآموزی متعدد برای ارتقای سطح آگاهی و مهارت نزدیک به 30 هزار نفر از کارکنان بهداشتی درمانی برگزار شده است.
-     در سال 84، 70 درصد موارد «مالاريا» در كمتر از 48 ساعت پس از بروز علائم باليني كشف شدهاند و در سال 86 اين ميزان به 80 درصد افزايش يافته است. همچنين درمان 90 درصد بيماران مبتلا به مالاريا در كمتر از 24 ساعت پس از تشخيص، شروع شده است.
-     ميزان بيماريابي سل از 57 درصد در سال 84 به 60 درصد در سال 86 رسيده است. ميزان موفقيت درمان اين بيماري نيز در سال 85 به 82 درصد رسيده كه به دليل طولاني بودن دوره درمان، از اين ميزان در سال 86 اطلاعي در دست نيست.
-          میزان ابتلا به بیماری وبا از 1133 نفر در سال 84 به 57 نفر در سال 86 کاهش یافته است.
-          براي پيشگيري و كنترل «بيماري ايدز» فعالیت­های انجام شده عبارتند از:
o         تعداد پايگاههاي بررسي ديدهوري در سطح كشور از 100 پايگاه اکنون به 150 پايگاه افزایش یافته است
o         افزایش مراكز ارايه دهنده خدمات پيشگيري، مراقبت و درمان از 178 مركز در سال 84 به 396 مركز در سال 86
o     تعداد مراکز مشاوره بیماری­های رفتاری فعال برای ارایه خدمات مشاوره، مراقبت بالینی و اقدامت تشخیصی ایدز از 80 مرکز به 212 مرکز در سطح کشور افزایش یافته است.  
-          پایگاه­های مراقبت بهداشتی مرزی از 19 پایگاه در سال 84 به 58 پایگاه در سال 86 افزایش یافته است.
-          تعداد بيمارستانهاي فعال كشور از 809 بيمارستان در سال 84 به 856 بيمارستان در سال 86 افزايش يافته است.
-          تعداد کل تخت­های بستری از 97625 تخت در سال 84 به 108625 تخت در سال 86 افزایش یافته است.
-          طی سال­های 85 و 86 تعداد 687 تخت به تخت­های  CCU افزوده شد و هم اکنون تعداد اين تخت­ها به 3972 رسیده است.
-     طی سال­های 85 و 86 تعداد تخت­هاي ‌ ICU از 2619 تخت به 3229 تخت افزايش يافته است، همچنين تعداد تخت­هاي NICU در مقايسه اين دو سال از 845 تخت به 1013 تخت رسيده است.
-          اندکس تخت فعال بیمارستانی هم اکنون به 44/1 در هزار نفر رسیده است.
-          تعداد تخت­های سوختگی از 920 تخت در سال 85 به 1037 تخت در سال 86 افزایش یافته است.
-     در اجراي طرح «ساماندهي معتادان خياباني» تعداد واحدهاي درمان سوءمصرف مواد وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي از 27 واحد به 133 واحد افزايش يافته است.
-     12 مركز گذري (DIC) در سال 84 در 7 شهر راهاندازي شده كه اكنون تعداد آنها به 72 مركز افزايش يافته است. تعداد تیم­های سیّار کمک­رسان نیز از 21 تیم در سال 84 به 118 تیم در سال 86 رسیده است.
-          تعداد کلینیک­های مشاوره ترک سیگار از 60 کلینیک به 140 کلینیک افزایش یافته است.
-          مشارکت در تامین ماشین دیالیز به طوری که از سال 84 تاکنون تعداد 370 ماشین دیالیز خریداری شده است.
-     چهار بخش دیالیز صفاقی برای ارتقای کیفیت و کمک به درمان بیماران دیالیز راه­اندازی شد. همچنین تعداد بخش­های دیالیز از 276 بخش در سال 83 به 316 بخش در حال حاضر افزایش یافته است.
-     پیوند چند عضوی در کشور 60 درصد افزایش داشته است و در حال حاضر 12 واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مراکز بهداشتی درمانی وجود دارد.
-          پوشش خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در حوادث ترافیکی از 8/14 درصد در سال 83 اکنون به 2/52 درصد افزایش داشته است.
-          با ارتقای شبکه ارتباطات اورژانس کشور، 3/2 درصد جمعیت کشور تحت پوشش سیستم مکانیزاسیون اورژانس قرار دارند.
-     تعداد شهرهاي تحت پوشش "امداد هوايي" اورژانس 115 به 11 شهر در كل كشور افزایش یافته است. تعداد پايگاه­هاي طرح "امداد دريايي" و "امداد ساحلي" نيز به 42 پايگاه رسيده است. 
-     با ساماندهی شبکه اورژانس كشور، تعداد پايگاههاي اورژانس شهري و جادهاي از 683 پايگاه در ابتداي سال 84 هم­اكنون به 1544 پايگاه رسیده است. زمان رسيدن آمبولانس بر بالين بيماران نيز در حال حاضر به 8 دقيقه در مراكز شهري و 14 دقيقه در مراکز جاده­ای كاهش يافته است.
-          تعداد1350 آمبولانس بین جاده­ای از سال 1384 تاکنون به سیستم اورژانس کشور افزوده شده است. 
-          تعداد آمبولانس­هاي 115 اورژانس از 1300 دستگاه از ابتداي سال 84 به 2300 دستگاه تا پايان سال 86 افزايش يافته است.
-     در طي دو سال اخير 5 كارخانه توليد كننده مواد اوليه دارويي مورد بهرهبرداري قرار گرفت و مواد اوليه دارويي توليد داخل با 70 درصد رشد به 123 قلم رسيده است.
-     مراكز اطلاعرساني دارويي و سموم، وظيفه ارايه اطلاعات مورد نياز بيماران، پزشكان و داروسازان از شبكه توزيع دارو در كشور و همچنين اطلاعرساني در مورد عوارض جانبي داروها و چگونگي مبارزه با مسموميتهاي دارويي را بر عهده دارد كه از 27 مركز در سال 83 به 32 مركز در سال 86 افزايش يافته است.
-     همچنين صدور پروانههاي ساخت دارو در كشور به ميزان دو برابر نسبت به دوره مشابه قبل افزايش يافته و تعداد اقلام دارويي توليد داخل با رشد 17 درصد به 1060 قلم در سال جاري رسيده است. توليد داروهاي طبيعي نيز 3/2 برابر افزايش يافته است.
-     هماكنون 95 درصد داروي مورد نياز كشور در داخل توليد ميشود و در حاليكه تدارك دارو و مواد اوليه دارويي از خارج از كشور با مشكلات عديده بينالملل و داخلي روبهرو است، آمار كمبود دارويي در كشور نسبت به سالهاي گذشته هيچ افزايشي نشان نداده و حتي در چند ماه اخير كاهش قابل توجهي نيز داشته است. از طرفي با تلاش دولت نهم صادرات دارو به خارج از كشور در طی اين مدت، معادل 163 ميليون دلار بوده است.
-     در زمينه دسترسي مردم به داروخانه ها در این مدت 875 داروخانه در سطح کشور ایجاد شده و بدین ترتیب 91درصد هدف برنامه دولت در این زمینه محقق شده است.
-     در بخش آموزش پزشکی به گسترش کمّی و کیفی مراکز آموزشی توجه شده است. در طی سال­های 86-83 مجوز تاسیس 28 دانشکده و 21 آموزشکده علوم پزشکی صادر شد همچنین تعداد مراکز تحقیقاتی از 26 مرکز به 54 مرکز افزایش داشته است و 7 رشته دکترای تخصصی پزشکی PhD و 5 رشته کارشناسی ارشد پزشکی ایجاد شد و ظرفیت این دو مقطع 50 درصد رشد داشته است.
-     همچنین به منظور تامین پزشکان متخصص و فوق تخصص ظرفیت پذیرش دستیار در این دو مقطع نیز به ترتیب 45و50 درصد افزایش یافته است و ظرفیت دوره های فلوشیب نزدیک دو برابر شده است. بدین­ترتیب نرخ قبولی درآزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی از 25 به 47 درصد رسیده است.
-     ظرفيت پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد از 761 نفر در سال 83 به 1127 نفر در سال 86 افزايش يافته است. همچنين ظرفيت پذيرش دانشجو در مقطع دكتري تخصصي (Ph.D) و دستياري از سال 83 تا كنون از 191 نفر به 371 نفر افزايش يافته است. ظرفیت پذیرش دکترای حرفه­ای از 2725 نفر در سال 83 به 3579 نفر در سال 87 و داروسازی تخصصی از 72 نفر به 193 نفر در سال 87 افزایش داشته است.
-     به منظور کاهش روند مهاجرت به خارج از کشور برای تحصیل در رشته­های علوم پزشکی، 11 واحد بین المللی دانشگاههاي علوم پزشكي تاسیس و پذیرش دانشجو در رشته های مرتبط آغاز شد.
-          مراکز پذیرنده دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد از سال 83 تا 86 از 23 مرکز به 27 مرکز افزایش داشته است.
-     همزمان با توجه به کیفیت آموزش پزشکی فعالیت های نسبتاً مطلوبی در زمینه تحقیقات و فن آوری پزشکی نیز صورت گرفته است. تعداد مراکز تحقیقاتی مصوب در زمینه پزشکی از رشد 5/51 درصد برخوردار بوده و از 115مرکز به 173 مرکز رسیده است. تعداد شبکه­های تحقیقات پزشکی از 8 شبکه به 11 شبکه تحقیقاتی گسترش یافته استکه حدود 38% رشد داشته است. همچنين تعداد پايگاه­هاي عرضه اطلاعات پزشكي از 30 پايگاه به 42 پايگاه در سال 1387 افزايش يافته است.
-     مقالات علمی پزشکی با رشد 50 درصد از 4102 مقاله در سال 83 به 6169 مقاله رسیده است. طرح های مصوب پژوهشی در این زمینه نیز با رشد 38درصدی به 6950 طرح رسیده است. همچنين تعداد پايگاه­هاي تحقيقات باليني از 19 پايگاه به 23 پايگاه افزايش يافته است.
-          تعداد کل کتابخانه­های الکترونیک در دانشگاه­های علوم پزشکی کشور به 23 کتابخانه رسیده است.
-     اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه­های علوم پزشکی نیز به ترتیب از رشد 6 و 10 درصدی در این فاصله برخوردار بوده است. مجلات علمی پژوهشی علوم پزشکی نیز با 19 درصد رشد از 123 مجله در سال84 به 132 مجله در سال 87 افزایش یافته است.
-     دو بانک تحقیقاتی تحت عنوان بانک ملی DNA و HLA با همکاری سازمان انتقال خون و مرکز تحقیقات ژنتیک ایجاد و راه­اندازی شده است. همچنین شبکه منطقه­ای ژنومیک و بیوتکنولوژی با همکاری EMRO به سرپرستی جمهوری اسلامی ایران ایجاد و راه­اندازی شده است.
-     1316 دستگاه آمبولانس از محل طرح­های شماره 30303014 و کمک­های بانک جهانی برای تأمین آمبولانس مراکز بهداشتی درمانی بین دانشگاه­های علوم پزشکی کشور توزیع شده است.
-     به منظور نوسازی ناوگان اورژانس کشور، تاکنون 900 دستگاه تیپ B توزیع شده و 1350 دستگاه نوسازی شده است. همچنین در طی این مدت 17 دستگاه همودیالیز و 20 دستگاه 16، RO دستگاه ونتیلاتور و 317 دستگاه کانکس اورژانس خریداری شده است.
-     تعداد مراکز انتقال خون از 174 مرکز در سال 84 به 203 مرکز، مراکز ثابت خونگیری از 96 مرکز به 121 مرکز و مراکز تهیه و فرآوری خون از 14 مرکز به 17 مرکز در سال 87 افزایش یافته است.
-          خون اهدایی داوطلبانه در سال 84، 97 درصد و در سال 86 به 100 درصد افزایش یافته است.
-     در طــی فعالیت دولت نهم رشد چشمگیری در تولید تجهیزات پزشکی به وجود آمد، و روش­های کنترل کیفی براساس استانداردهای روز جهانی تغییر کرده است. تعداد شرکت­های تولیدکننده تجهیزات پزشکی در سطح کشور با رشد 17 درصد از 350 شرکت به 410 شرکت رسیده و تعداد محصولات تولیدی نیز از 450 قلم به 520 قلم افزایش یافته است.
-     حجم صادرات اقلام پزشکی نیز دو برابر شده و به میزان 5/8 میلیون دلار رسیده است. تولید انواع فرآورده­های تشخیصی داخلی نیز دوبرابر شده و هم اکنون به 600 نوع فرآورده رسیده است که میزان صادرات فرآورده­های تشخیصی را با رشد 62 درصد به 600 هزار دلار رسانده است.
 
عنوان اصطلاح: دولت الکترونیک
اقدامات و فعالیت­های انجام شده (84-87)
-         17 لینک معتبر پزشکی در بخش مربوط به لینک­های جدید پزشکی و مراکز تحقیقاتی در سایت HBI اضافه شده است.
 
عنوان اصطلاح: سفرهای استانی رئیس جمهور
پروژه­های عمرانی به بهره­برداری رسیده و یا تحویل شده در دولت نهم
 
خوابگاه شهرکرد
این پروژه با اسکلت فلزی و زیربنای حدود 1800 مترمربع با ظرفیت 130 نفر (از نوع مجردین) در بهمن ماه سال 86 تحویل موقت گردیده است. لازم به ذکر است شروع پروژه در سال 1378 بوده است.
مجموعه خوابگاههای صدف اهواز
این مجموعه شامل خوابگاههای صدف 1 و 2 بوده که از محل خیرین و اعتبارات عمرانی احداث شده و در اواخر سال 86 تحویل موقت گردیده است. دارای زیربنای کل حدود 10000 متر مربع و مجموعاً ظرفیت 700 نفر می­باشد.
سالن ورزشی بیرجند
این پروژه در سال 79 شروع شده و دارای سازه فلزی با زیربنای 2400 متر مربع بوده و ظرفیتی در حدود 400 نفر را پوشش می­دهد و در تاریخ 22/11/86 افتتاح گردیده است. این پروژه در پردیس دانشگاه اجرا گردیده است. مجری آن دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بوده است.
سلف سرویس بیرجند
سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 79 شروع شده دارای سازه بتنی بوده و زیربنایی 1100 متر مربع در پردیس دانشگاه احداث گردیده ظرفیت آن در حدود170نفر می­باشد مجری آن دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بوده است.
دانشکده پزشکی مشهد
این پروژه با سازه بتنی زیربنای 20000 متر مربع در پردیس دانشگاه احداث گردیده است و در سال 72 شروع شده پروژه دارای 100% پیشرفت فیزیکی بوده و در 3 طبقه روی زیرزمین بنا گردیده است و مجری آن دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده است.
بیمارستان سوختگی قم
بیمارستان سوختگی قم در سایت بیمارستان نکوئی قم توسط مهندسین مشاور همگون در سال 1381 به زیربنا 1900 مترمربع در سه طبقه شامل:
1-       طبقه زیرزمین: فضاهای CSR و انبارها
2-       طبقه همکف: اورژانس اتاقهای عمل، ریکاوری
3-       طبقه اول: فضاهای بستری و BICU
با 28 تخت بستری که 8 تخت آن معمولی و 20 تخت آن BICU می­باشد انجام و پروژه در حال حاضر دارای 92 درصد پیشرفت فیزیکی می­باشد.
بیمارستان روانی فرشچیان همدان
بیمارستان دویست تختخوابی روانی فرشچیان در سال 1384 توسط خیر (بنیاد فرشچیان) در زمینی به مساحت 12000 متر مربع با زیربنای 10170 متر مربع با اسکلت بتنی در دو طبقه در جنب بیمارستان دویست تختخوابی سینای همدان احداث گردید که بیمارستان فوق الذکر دارای اورژانس و آزمایشگاه و رادیولوژی مستقل جهت ارائه خدمات به بیماران روانی بوده و در اردیبهشت سال 1386 با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان به بهره­برداری رسیده است.
بیمارستان بعثت همدان
این بیمارستان در سال 1369 با زیربنای 6700 مترمربع و برای 380 تخت آغاز و در سال 85 به بهره­برداری رسیده است اسکلت آن بتنی و تاسیسات آن چیلر با سیستم تصفیه فاضلاب می­باشد با شروع بهره­برداری از بیمارستان برحسب نیازهای دانشگاه تغییرات عمده­ای در تعدادی از بخشها از جمله اورژانس دادند همچنین جهت تسطیح و محوطه­سازی بیمارستان مبلغی در حدود 5 میلیارد ریال کسری اعتبار دارد. هم اکنون ضریب اشتغال تختها 75% می­باشد.
بیمارستان فامنین
این بیمارستان از سال 78 برای 32 تخت و با زیربنای 3400 متر مربع در زمینی به مساحت 6000 متر مربع شروع و در سال 84 به بهره­برداری رسیده است. اسکلت آن بتنی و سیستم تاسیسات آن پکیج و سیستم فاضلاب سپتیک است. ضریب اشتغال آن 40% می­باشد.
دانشکده دندانپزشکی همدان
این دانشکده با زیربنای 5300 متر مربع از سال 85 به بهره برداری رسیده است. تعداد تخت آن 120 یونیت بوده و اسکلت آن فلزی است.
بیمارستان اردل (شهرکرد)
این بیمارستان 32 تختی در زمینی به مساحت 57000 متر مربع با زیربنای 3050 متر مربع از سال 78 شروع و در سال 86 به بهره­برداری رسیده است و هم­اکنون در حال تکمیل محوطه­سازی و دیوارکشی می­باشد. اسکلت آن بتنی و سیستم هواساز دارد.
بیمارستان ناغان (شهرکرد)
این بیمارستان 32 تختی در زمینی به مساحت 6000 متر مربع با زیربنای 3275 متر مربع از سال 78 شروع و در سال 86 به بهره­برداری رسیده است و هم اکنون در حال تکمیل محوطه دیوارکشی است. اسکلت آن بتنی و سیستم هواساز دارد.
سالن اجتماعات (شهرکرد)
این آمفی تئاتر از سال 85 شروع و در سال 86 به بهره­برداری رسیده است زیربنای آن 3480 متر مربع و اسکلت آن بتنی و سیستم هواساز دارد.
بیمارستان ضیایی اردکان (یزد)
این بیمارستان 96 تختخوابی در زمینی به مساحت 5000 متر مربع و با زیربنای 10000 مترمربع در یک طبقه، با اسکلت بتنی در سال 80 شروع و هم اکنون با پیشرفت فیزیکی 85% در حال احداث می­باشد سیستم هواساز و چیلر دارد.
بیمارستان 200 تختخوابی (شهرکرد)
این بیمارستان به نام آیت­اله کاشانی با 270 تخت در زمینی با مساحت 20000 متر مربع و با زیربنای 24700 مترمربع در سال 78 شروع و هم اکنون با پیشرفت فیزیکی 77% در حال احداث می­باشد. این بیمارستان دارای 9 طبقه بوده و اسکلت آن بتنی و سیستم هواساز و چیلر دارد.
بیمارستان امام رضا (ع) تبریز
این بیمارستان با زیرنبای 44000 مترمربع با اسکلت بتنی با ظرفیت 400 تختخواب و با کاربری آموزشی درمانی از سال 64 شروع و در تاریخ 1/2/87 تحویل موقت شده است و پیشرفت فیزیکی آن 97% می­باشد. اعتبار مورد نیاز برای بهره­برداری و تکمیل بخش پیوند اعضاء 25000 میلیون ریال می­باشد.
 بیمارستان سوانح و سوختگی گیلان
-          تعداد تخت فعال: 29
-          تعداد تخت مصوب: 75
-          در دوطبقه ساخته شده است که طبقه دوم هنوز تجهیز نشده است.
-          سال شروع پروژه: 1378
-          سال بهره­برداری : 1386 (هفته دولت)
-          اعتبار تخصیص یافته: 5 میلیارد ریال (3 میلیارد ریال برای ساخت و 2 میلیارد ریال برای تجهیز)
-          پیشرفت فیزیکی: 100%
 بیمارستان فسا:
بیمارستان ولی عصر (عج) فسا: کاربری (آموزشی و درمانی)، شروع پروژه 69، تحویل پروژه 1386، زیربنا (23000 مترمربع)، تعداد طبقات (5)، مساحت زمین (40 هکتار)، نوع سازه (فلزی)، مجری (دانشگاه علوم پزشکی) ، محل تامین اعتبار (ملی)

نسخه چاپي ارسال به دوست

سه شنبه ١٩ ارديبهشت ١٣٨٨ - ١١:٢٧ / شماره خبر: ٣٦٤٥ / تعداد نمايش: 21099

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج